Algemene Voorwaarden Sommelier Luc
Inhoudsopgave:
Artikel 1: Identiteit
Artikel 2: Definities
Artikel 3: Toepassing van deze voorwaarden
Artikel 4: De overeenkomst
Artikel 5: Herroepingsrechten
   a) Bij levering van producten
   b) Bij levering van diensten
Artikel 6: Kosten in geval van herroeping
Artikel 7: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8: Prijzen
Artikel 9: Betalen
Artikel 10: Leveren en verzenden
Artikel 11: Klachtenregeling
Artikel 12: Garantie
Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 14: Aanvullende voorwaarden wijncursus, opleiding, training of proeverij
Artikel 15: Freelance
Artikel 16: Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit
Sommelier Luc
Hertogstraat 55
5021 CB TILBURG
Contactpersoon: Luc Linnenbank
Tel: 06-21573154
Mail: [email protected]
KvK: 69897050
RABO: NL44 RABO 0323 5354 88

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder.
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
10. Schriftelijk: communicatie per brief en e-mail.

Artikel 3: Toepassing van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, bestellingen, proeverijen, cursussen en diensten van Sommelier Luc. Tenzij schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.
2. Aan personen onder de 18 jaar verstrekt Sommelier Luc geen alcoholhoudende producten. Door deze te bestellen verklaart consument dat hij/zij tenminste de gestelde leeftijd bereikt heeft.
3. De tekst van deze algemene voorwaarden is terug te vinden en in te zien op onze website: https://sommelierluc.nl/algemene-voorwaarden/. Op verzoek kan een exemplaar kosteloos worden toegezonden. Bij een bestelling via de website: https://sommelierluc.nl/ dient te worden aangegeven dat van de algemene voorwaarden kennis is genomen.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer behoudt zich het recht te onderzoeken – binnen wettelijke kaders – of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5a: Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst va het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5b: Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het risico van de retourzending via de post ligt bij de consument.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7: Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Prijzen
1. Alle prijzen van Sommelier Luc zijn vrijblijvend. Sommelier Luc heeft het recht om aanbiedingen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Sommelier Luc niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9: Betalen
1. Betaling van bestelde producten of diensten via de webshop gaat per overboeking, Ideal of creditcard. Afwijkende betalingscondities worden in onderling overleg bepaald.
2. Bij overboeking, Ideal- of creditcard betaling worden de artikelen pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag met vermelding van uw naam en ordernummer.
3. De bestelde producten zijn pas volledig uw eigendom als het volledige factuurbedrag is voldaan en de producten zijn afgeleverd.
4. Ingeval van het verlenen van een dienst, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van cursus, workshop, proeverij, dient het factuurbedrag vooraf en uiterlijk één week voor aanvang te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sommelier Luc te melden.
6. In geval van wanbetaling van de consument heeft Sommelier Luc behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Gemaakte kosten, achterstallige bedragen, alsmede gemaakte incasso- en bijkomende kosten worden in rekening gebracht.

Artikel 10: Leveren en verzenden
1. De leveringskosten in onze webwinkel zijn gebaseerd op levering in Nederland. Er worden geen leveringskosten gerekend als het totaalbedrag van de bestelling meer dan €150,00 bedraagt. Bij een bestelling met een lager bedrag wordt een bijdrage gerekend van €7,95 (met uitzondering van de Waddeneilanden, neem hiervoor contact met ons op).
2. Voor levering in het buitenland kunt u contact met ons opnemen.
3. Levering van producten vind plaats binnen 8 werkdagen.
4. Als een product niet op voorraad is, neemt Sommelier Luc contact met u op betreft de aangepaste leverdatum. Vindt u deze leverdatum niet acceptabel, dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren en zal het eventueel reeds betaalde bedrag worden teruggestort.
5. Leveringen worden uitgevoerd door https://flespakket.nl. U wordt automatisch via de email op de hoogte gehouden van het verloop van de zending en het moment van levering.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sommelier Luc tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Sommelier Luc bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht om een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst verstuurd met een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12: Garantie
Sommelier Luc bekijkt uw verzoek tot garantie mits er een schriftelijk beroep hierop gedaan wordt. U kunt hiervoor de aangegeven contactgegevens gebruiken.

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14: Aanvullende voorwaarden wijncursus, opleiding, training of proeverij
1. Aanmelding
Uw aanmelding is strikt persoonlijk en gebeurt door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en naar Sommelier Luc te verzenden.

2. Toelating
Bij een cursus wordt vooraf geadviseerd welke vooropleiding gewenst is of word. Mocht u twijfels hebben, dan kunnen we advies geven. Aansprakelijkheid kan niet worden aanvaard ten aanzien van toelating tot het examen.

3. Aantal inschrijvingen
Sommelier Luc kan uw inschrijving te eniger tijd afwijzen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus niet zijn minimale deelnemers behaald.

4. Bewijs van inschrijving
Vanaf het moment dat de bevestiging van inschrijving door ons aan u is verzonden, is de overeenkomst van kracht. Vanaf dit moment bestaat bij de consument de verplichting tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van gestelde in de annuleringsregeling (zie Artikel 11) en herroepingsrecht (zie Artikel 5b, Artikel 6 en Artikel 7).

5. Betaling
(Zie Artikel 9)
Bij het niet, niet tijdig en niet compleet voldoen van het cursusgeld. Kunnen wij uw deelnamen aan een cursus (tijdelijk) ontzeggen totdat het achterstallige betalingsverplichting is voldaan aan Sommelier Luc. Gevolg van ingebrekestelling is niet vereist. Blijft u in gebreke bij het voldoen van uw betalingsverplichtingen, kan Sommelier Luc eenzijdig de cursusovereenkomst beëindigen. Gemaakte kosten, achterstallige bedragen, alsmede gemaakte incasso- en bijkomende kosten worden in rekening gebracht.

6. Lesrooster
Sommelier Luc behoudt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen het bekend gemaakte lesrooster te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen, ongeacht de oorzaak, rust op de cursus geen andere verplichting dan het organiseren van een inhaal les.

7. Verzuim
Het verzuim van lessen door consument geeft u geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

8. Auteurs- en eigendomsrecht
Het lesmateriaal waarvoor u het volledige cursusgeld hebt betaald, is uw eigendom. Het auteursrecht evenwel berust bij de uitgever van het betreffende studie-materiaal. U mag het lesmateriaal of gedeelten daarvan niet kopiëren of laten kopiëren of op welke wijze dan ook verveelvoudigen of laten verveelvoudigen. Verkoop of anderszins afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan.

9. Examenaanmelding
De cursus kan worden afgesloten met een examen. Consument is zelf verantwoordelijk voor het tijdige aanmelding voor het examen.

10. Reiskosten
Eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

11. Annuleringsregeling
a) Tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag kan kosteloos geannuleerd worden door middel van een schriftelijk bericht;
b) Bij overlijden van de consument wordt, na ontvangst van een schriftelijk bericht, de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. Het resterende    cursusgeld zal worden terugbetaald;
c) Indien wordt geannuleerd binnen één maand voor aanvang van de eerste cursusdag, dan is Sommelier Luc gerechtigd een gedeelte (50%) van het cursusgeld in rekening te brengen;
d) Na aanvang van de cursus is 100% van het cursusgeld verschuldigd;
e) Sommelier Luc houdt zich het recht voor de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. De consument kan er geen rechten aan ontleend worden. In geval de Sommelier Luc genoodzaakt is een cursus te annuleren, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de consument worden gerestitueerd.

12. Aansprakelijkheid Verlies, diefstal en letsel
Sommelier Luc is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles. Gebruik van mobiele telefoon tijdens de cursus is geheel op eigen risicio van de consument.

13. Alcohol gebruik
Met nadruk is Sommelier Luc niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursus. Elke deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

14. Minimaal 18 jaar
De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.

13. Overige bepalingen
Alle gegevens die in de cursusinformatie staan vermeld, worden geacht tot artikel 14 de aanvullende voorwaarden voor wijnproeverij, cursus etc te behoren voor zover zij betrekking hebben op de cursus die u als consument volgt.

Artikel 15: Freelance
Sommelier Luc zal bij freelance activiteiten een aanvullend overeenkomst van opdracht opstellen ‘Modelovereenkomst’.

Artikel 16: Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest

X